Všeobecne

Slnečnú energiu je možné vďaka dnešným fungujúcim technológiám používať na výrobu elektrickej energie.Fotovoltický jav objavil už v roku 1839 Alexandre Edmond Becquerel. Pri dopade svetla na rozhranie dvoch polovodičových materiálov vzniká elektrické napätie.Prvé použitie fotovoltiky v kozme sa uskutočnilo v roku 1958.
Slovensko má priaznivé podmienky na využívanie slnečnej energie na fotovoltické aplikácie. Vo všeobecnosti je možné povedať, že 1Wp inštalovaného výkonu vyrobí približne 1 kWh elektrickej energie za rok. Táto hodnota je orientačná, závisí na mnohých faktoroch, ako je priemerný počet bezoblačných dní v danej lokalite, nadmorská výška a orientácia.
V letných mesiacoch dopadá na zemský povrch cca 75% ročného globálneho žiarenia. V zásade platí, že sklon panelu okolo 32 stupňov je optimálny pre maximálnu účinnosť v letných mesiacoch, naopak pre optimálne celoročné využitie systému je vhodné voliť sklon okolo 50 stupňov. Odchýlky od ideálnej hodnoty náklonu znamenajú rozdiely vo výkone niekoľko percent.
Vďaka relatívne nízkej hmotnosti FV panelov sú možnosti inštalácie panelov na šikmé alebo ploché strechy, fasády alebo prístrešky.
Fotovoltický systém využívajúci certifikované komponenty má deklarovanú životnosť minimálne 25 rokov. Fotovoltické panely v priebehu životnosti strácajú účinnosť, po desiatich rokoch je úbytok výkonu cca 8%, po 25 rokoch cca 20%


Typy inštalácií

 

Systémy pripojené na sieť

Hlavným motívom pripojenia fotovoltického systému je ekologický prínos, úspora nákladov a zisk z odpredaja elektrickej energie.


Systémy s prepojením na vlastnú spotrebu

Toto riešenie predstavuje najrýchlejšiu návratnosť investície, za predpokladu, že dokážeme väčšinu vyrobenej energie z fotovoltického zariadenia spotrebovať. V tomto režime výrobca dostáva paltbu za všetku vyrobenú energiu "doplatok (0,0700553 EUR/kWh)". Za vyrobenú energiu, ktorú nespotrebuje ale vytečie do rozvodnej siete výrobca dostane od prevádzkovateľa DS cenu elektriny na straty (0,0490547 EUR/kWh).

Množstvo vyrobenej spotrebovanej energie nemusí výrobca nakúpiť od dodávateľa a takto výrobca získava úsporu, ktorej hodnota je závislá od tarifnej ceny dodávateľa a množstva spotrebovanej vyrobenej energie.
Aktuálna hodnota výkupnej ceny tejto elektriny je 0,11911, (t.j. súčet doplatku 0,0700553 EUR/kWh a ceny predaja elektriny prevádzkovateľovi DS, tzv. cena elektriny na straty (0,0490547 EUR/kWh).
Fotovoltické zariadenie sa zapojí do jestvujúceho hlavného rozvádzača domu. Podstatnou výhodou tohto riešenia je aj jednoduchší administratívny proces, kde na výstavbu nie je potrebné stavebné povolenie, ale vo väčšine prípadov postačuje ohlásenie drobnej stavby na stavebnom úrade.

Systémy pre priamy odpredaj vyrobenej elektriny do distribučnej siete

V prípade, že spotreba objektu je zanedbateľná, resp. v objekte existuje viacero odberných miest pre spotrebu elektriny, resp. existujú iné dôvody, prečo nevyužiť formu prepojenia na vlastnú spotrebu, je možnosť všetku vyrobenú elektrickú energiu odovzdať do distribučnej sústavy. Výhodou oproti riešeniu s prepojením na vlastnú spotrebu je, že prevádzkovateľ vie presne kalkulovať, aký bude jeho ročný prínos z výroby.
Pre uvedené riešenie je nutné vybudovať samostatnú elektrickú prípojku s meraním na hranici pozemku, resp. na nepretržite prístupnom mieste, a na vybudovanie fotovoltickej elektrárne je potrebné žiadať o stavebné povolenie.


Ostrovné systémy

Na odľahlých miestach bez prípojky elektrickej energie je ostrovný systém často jediný možný variant bezobslužnej výroby elektriny. Podľa povahy elektrických spotrebičov, resp. nárokov užívateľa môžu ostrovné systémy obsahovať batérie, pre akumuláciu energie , čím je zabezpečená dodávka elektriny aj v nočných, resp. večerných hodinách.

preload preload preload preload preload preload